fellow store

Xem cửa hàngMặc định MagicJack Go thiết bị chuyên dụng để gọi đi Mỹ hoặc Canada miễn phí
MagicJack Go thiết bị chuyên dụng để gọi đi Mỹ hoặc Canada miễn phí hoàn toàn. Khi active sẽ được cấp 1 số điện thoại theo đúng tiểu bang mà bạn chọn (CA, GE, TA, LS v.v...) và bạn có thể gọi 24/24 vào điện thoại bàn hoặc mobi của người nhà bên Mỹ. Nhưng tiện dụng hơn là người thân bên nước ngoài có thể gọi trực tiếp cho bạn thông qua số Magicjack cấp. 

  • fellow store