Tặng các vị trí banner VIP ở box cấp 2 cho các 5giay store